مشخصات فردی و زندگینامه
نام:حیات الله
نام خانوادگی:ناطقی
پست الکترونیک:nateqi@hayatallah.com
تلفن همراه:9128797197
آدرس وب سایت:http://hayatallah.com
نخصص ها:فقه و اصول ، کلام ، فلسفه

زندگی نامه

جز قصور و تقصیر چیزى ندارم . . ..